RUNdka z Powiatem

0

W dniu 24 maja 2014r (sobota) w Bolesławcu w ramach „Tygodnia z Powiatem” odbędzie się III RUNdka z Powiatem. Zapraszamy do zapoznanie się z regulaminem biegu.

ORGANIZATORZY

  • Organizator ogólnopolski: AGORA S.A. (wydawca Gazety Wyborczej)
  • Organizator lokalny: Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu – Międzyszkolny Ośrodek Sportowy, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec.

CEL ZAWODÓW

  • Popularyzacja biegania jako wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.
  • Propagowanie czynnego wypoczynku oraz aktywności ruchowej.

WARUNKI UCZESTNICTWA
Warunkiem dopuszczenia zawodnika do biegu będzie własnoręczne podpisanie
Oświadczenia zawierającego akceptację warunków niniejszego regulaminu, deklarację dobrowolnego uczestnictwa i zaświadczenie o braku przeciwwskazań lekarskich do udziału w biegu oraz deklarację przestrzegania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602/- Rozdział 2 – Ruch pieszych (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1).

Osoby niepełnoletnie muszą przedstawić pisemną zgodę rodziców lub opiekunów prawnych na udział w biegu (wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 2). Oświadczenia dostępne będą w siedzibie Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu od dnia 22.04.2014 r. Druki można także pobrać ze strony www.trek.org.pl/rundka/ i dostarczyć do sekretariatu PCEiKK najpóźniej do dnia
16.05.2014 r. do godz. 15.30

TERMIN I MIEJSCE
24 maja 2013 r. (sobota)
START – 9.00 – parking Galeria Bolesławiec City Center w Bolesławcu
Bieg zorganizowany jest w formie ok. 100–kilometrowej sztafety przez wszystkie gminy powiatu bolesławieckiego.

ZGŁOSZENIA
Każdy chętny do udziału w biegu powinien zgłosić ten fakt u koordynatora biegu – Pana Edwarda Spraskiego – wicedyrektora PCEiKK ds. sportu, lub w sekretariacie PCEiKK w Bolesławcu pod numerem telefonu 75735 18 64 / tel. kom. 696 086 930 bądź na adres e-mail PCEiKK pceikk@op.pl do dnia 24.05.2014 r.

NAGRODY
Organizator zapewnia medale, certyfikaty pamiątkowe dla każdego uczestnika oraz poczęstunek.

POSTANOWIENIA ORGANIZACYJNE
1. Biuro Zawodów będzie czynne od godz. 8:00 w dniu biegu, tj. 24 maja 2014 r., na parkingu przy Galerii w Bolesławcu.
2. Uczestnik zostanie wpisany na listę startową z wybranym przez siebie odcinkiem trasy. Szczegółowa trasa biegu będzie dostępna na stronie internetowej www.trek.org.pl/rundka/
3. Bieg odbędzie się drogami publicznymi przy normalnym ruchu kołowym z asekuracją samochodu Zarządu Dróg Powiatowych w Bolesławcu.
4. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania Ustawy z dnia 20 czerwca 1997r. – Prawo o ruchu drogowym /Dz. U. 1997 nr 98 poz. 602/- Rozdział 2 – Ruch pieszych, co zostaje potwierdzone własnoręcznym podpisem uczestnika na oświadczeniu.
5. Organizator zapewnia na trasie opiekę medyczną, patrol pilotujący i napoje. Organizator zastrzega sobie prawo do zezwolenia personelowi medycznemu i paramedycznemu zatrudnionemu w imieniu Organizatora do udzielenia pierwszej pomocy medycznej lub wykonania innych zabiegów medycznych, także transportu Uczestnika poszkodowanego w bezpieczne miejsce.
6. W miejscu wyznaczonym jako „przejście dla pieszych” uczestnicy mają obowiązek przekroczyć jezdnię przechodząc a nie przebiegając.
7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności od NW za wypadki mające miejsce na trasie zawodów oraz uszczerbki zdrowotne powstałe przed, w czasie i po zakończeniu biegu. Uczestnicy startują wyłącznie na własną odpowiedzialność i ponoszą związane z tym ryzyko. Wszyscy Uczestnicy przyjmują do wiadomości, że udział w Biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko i zagrożenie wypadkami, możliwość odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych.
8. Zawodnicy mają obowiązek stosować się do poleceń pracowników obsługi zawodów oraz Policji, Straży Miejskiej i ew. innych służb porządkowych.
9. We wszystkich sprawach nieobjętych regulaminem decyduje Organizator.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
11. Informacje o Polska Biega znajdują się na stronie www.polskabiega.pl
12. Informacji odnośnie organizacji akcji pn. „RUNdka z Powiatem bolesławieckim” udziela sekretariat Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 735 18 64 lub 696 086 930.13. Informacje o Polska Biega na stronie www.polskabiega.pl lub u koordynatora biegu Pana Edwarda Spraskiego – wicedyrektora PCEiKK ds. sportu, bądź w sekretariacie Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu pod numerem telefonu 75 735 18 64. Regulamin obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r.

ORGANIZATOR
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr
ul. Ogrodowa 7
59 – 700 Bolesławiec

Udostępnij.

Zostaw komentarz