Statut

AKTUALNY STATUT

ROZDZIAŁ I Nazwa, teren działania, siedziba, charakter prawny.

Paragraf 1
Stowarzyszenie nosi nazwę Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki (w skrócie DZLA) zwany dalej Związkiem, zrzeszającym co najmniej trzy stowarzyszenia z osobowością prawną posiadające sekcje lekkiej atletyki.

Paragraf 2
Terenem działania Związku jest obszar województwa dolnośląskiego z siedzibą we Wrocławiu.

Paragraf 3
Związek jest stowarzyszeniem posiadającym osobowość prawną.

Paragraf 4
Związek działa zgodnie ze statutem, uchwałami Władz Związku a także z państwowymi
aktami normatywnymi.

Paragraf 5
Związek może współpracować z innymi organizacjami społecznymi i instytucjami.

Paragraf 6
1. Związek jest członkiem Polskiego Związku Lekkiej Atletyki / PZLA / i stosuje się do jego przepisów.
2. Związek może być członkiem innych organizacji krajowych i międzynarodowych.

Paragraf 7
Związek posiada sztandar, odznaki organizacyjne i używa pieczęci zgodnie z obowiązującymi
w tym zakresie przepisami.

Paragraf 8
Związek opiera swoją działalność na pracy społecznej działaczy. Do realizacji swoich zadań może zatrudnić pracowników.

ROZDZIAŁ II Cele i formy działania

Paragraf 9
Celem Związku jest dążenie do nowoczesnego rozwoju, podnoszenia poziomu,
upowszechniania i popularyzacji lekkiej atletyki.

Paragraf 10
Związek realizuje swoje cele w szczególności poprzez:
1. zrzeszenie organizacji społecznych zajmujących się rozwojem lekkiej atletyki na terenie naszego działania,
2. podejmowanie i wdrażanie przedsięwzięć zapewniających postęp lekkiej atletyki,
3. planowanie, wnioskowanie i opiniowanie potrzeb w zakresie budowy obiektów
i urządzeń oraz produkcji i zaopatrzenia w sprzęt lekkoatletyczny,
4. zawieranie umów sportowych z zawodnikami i trenerami,
5. organizację szkolenia zawodników a także inicjowanie i współdziałanie
z odpowiednimi instytucjami w zakresie szkolenia oraz doskonalenia fachowego trenerów i sędziów,
6. sprawowanie stałej opieki w zakresie przestrzegania przez zawodników, trenerów
i działaczy przepisów sportowych i statutu oraz dobrych obyczajów,
7. wdrażanie sportowo-technicznych zasad uprawiania lekkiej atletyki, systemu rozgrywek krajowych, okręgowych oraz przepisów w tej dziedzinie,
8. inspirację, koordynację i kontrolę działalności zrzeszonych członków,
9. organizację zawodów o mistrzostwo województwa, spotkań międzynarodowych oraz innych imprez lekkoatletycznych,
10. prowadzenie statystyki wyników sportowych oraz zatwierdzanie i rejestrowanie rekordów województwa oraz nadawanie klas sportowych,
11. ustalanie reprezentacji województwa do udziału w imprezach sportowych,
12. inicjowanie i prowadzenie działalności propagandowej oraz informacyjnej,
13. podejmowanie działań zmierzających do wyeliminowania niedozwolonego dopingu w lekkiej atletyce, zgodnie z przepisami PZLA i IAAF.

ROZDZIAŁ III Członkowie, och prawa i obowiązki

Paragraf 11
Członkowie Związku dzielą się na:
1. zwyczajnych,
2. honorowych,
3. wspierających

Paragraf 12
1. Członkami zwyczajnymi są stowarzyszenia z osobowością prawną posiadające sekcje lekkiej atletyki oraz inne stowarzyszenia działające na zasadach regulaminowych za zgodą ich jednostek założycielskich. Członków zwyczajnych przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji zgłoszenia.
2. Tytuł członka honorowego Związku nadaje Zjazd Delegatów osobom fizycznym lub prawnym, szczególnie zasłużonym dla rozwoju lekkiej atletyki.
3. Członkami wspierającymi mogą być osoby fizyczne lub prawne zainteresowane realizacją celów Związku i wspierające Związek finansowo lub organizacje wspierające jego działalność. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Związku na podstawie pisemnej deklaracji – zgłoszenia na okres swojej kadencji.

Paragraf 13
Członkowie zwyczajni mają prawo do:
1. korzystania z uprawnień członkowskich, wynikających ze statutowej działalności
Związku,
2. zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku,
3. wyboru delegatów na zjazd delegatów Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki.

Członkowie honorowi mają prawo do:
1. zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku,
2. uczestniczenia z głosem doradczym na Zjeździe Delegatów.
Członkowie wspierający mają prawo do zgłaszania postulatów i wniosków do Władz Związku.

Paragraf 14
Członkowie zwyczajni Związku są zobowiązani do:
1. aktywnej działalności dla rozwoju lekkiej atletyki,
2. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał Zarządu Związku,
3. udzielania Władzom Związku informacji w sprawach działalności sportowej
i organizacyjnej,
4. opłacania składek członkowskich (w przypadku klubów opłacenie licencji klubowej jest równoznaczne z opłaceniem składki).

Paragraf 15
Członkostwo zwyczajne ustaje w przypadku:
1. wystąpienia zgłoszonego na piśmie do Zarządu Związku,
2. rozwiązania się stowarzyszenia zgodnie z Paragrafem 12 pkt.1,
3. wykluczenia na podstawie prawomocnej uchwały Zarządu Związku z powodu naruszenia postanowień niniejszego statutu.
Członkowie zwyczajni Związku mogą być zawieszeni w prawach członkowskich przez Zarząd Związku w przypadku naruszenia postanowień niniejszego statutu, na podstawie regulaminu nagród i kar uchwalonego przez Zarząd Związku.

ROZDZIAŁ IV Władze związku

Paragraf 16
Władzami Związku są:
1. Zjazd Delegatów,
2. Zarząd,
3. Komisja Rewizyjna.

Paragraf 17
Kadencja Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu tajnym, w osobnych głosowaniach.

Paragraf 18
Najwyższą Władzą Związku jest Zjazd Delegatów, Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny. Zwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd raz na cztery lata.

Paragraf 19
Do kompetencji Zjazdu Delegatów należy:
1. podejmowanie uchwał o generalnych kierunkach działalności Związku,
2. rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań z działalności ustępujących Władz Związku,
3. podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej.
4. wybór Prezesa, Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
5. wybór Delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów,
6. nadawanie lub pozbawianie godności członka honorowego Związku,
7. uchwalanie zmian w statucie,
8. rozpatrywanie odwołań do uchwały Zarządu Związku w sprawie wykluczenia bądź zawieszenia w prawach członka Związku,
9. podjęcie uchwały o rozwiązaniu się Związku.

Paragraf 20
W Zjeździe Delegatów biorą udział:
1. delegaci z czynnym prawem wyborczym delegowani przez stowarzyszenia, które są członkami DZLA.
2. z biernym prawem wyborczym oraz głosem doradczym członkowie ustępującego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz członkowie honorowi i zaproszeni goście.

Paragraf 21
Podział mandatów na Zjazd Delegatów:
1. Członkowie Związku spełniający wymogi statutowe otrzymują jeden mandat delegata.
2. Kolejne manaty przyznaje się na podstawie punktacji ogólnopolskiego systemu współzawodnictwa Sportu Dzieci i Młodzieży wyliczonej jako średnia z czterech lat poprzedzających Zjazd według następującego klucza:

– 1 mandat dodatkowy 50-149 pkt,
– 2 mandaty dodatkowe 150-249 pkt,
– 3 mandaty dodatkowe 250-349 pkt i co kolejne 100 punktów jeden dodatkowy mandat.
3. W przypadku klubów prowadzących szkolenie seniorów 1 dodatkowy mandat jeśli przynajmniej przez 3 lata startowali w I Lidze Seniorów.

Paragraf 22
Uchwały Zjazdu Delegatów zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby delegatów.

Paragraf 23
O terminie i miejscu oraz porządku obrad Zjazdu Delegatów zawiadamia delegatów Zarząd Związku na co najmniej 21 dni przed terminem Zjazdu.

Paragraf 24
1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów może być zwołany przez Zarząd Związku z własnej inicjatywy, na wniosek co najmniej połowy członków Związku lub na wniosek Komisji Rewizyjnej.
2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów jest zwoływany przez Zarząd w terminie 3 miesięcy od daty zgłoszenia wniosku.

Paragraf 25
W przypadku ustąpienia członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej obu tym organom Związku przysługuje prawo kooptacji w ilości nie przekraczającej 1/3 liczby członków pochodzących z wyboru.

Zarząd Związku
Paragraf 26
1. Zarząd składa się z 7 – 12 osób i konstytuuje się na swoim pierwszym posiedzeniu.
2. Kandydatury na prezesa i członków Zarządu zgłaszają delegaci oraz ustępujący Zarząd.
3. Prezesem i członkiem Zarządu może zostać osoba spoza delegatów, której kandydatura zostanie zgłoszona na piśmie z poparciem co najmniej pięciu delegatów.
Członkiem Komisji Rewizyjnej może zostać osoba wybrana tylko spośród delegatów.

Paragraf 27
W przypadku ustąpienia Prezesa, w czasie trwania kadencji, wyboru na to stanowisko do końca bieżącej kadencji dokonuje Zarząd Związku zwykłą większością głosów, w obecności co najmniej 2/3 składu.

Paragraf 28
1. Prezydium Zarządu Związku jako organ wykonawczy składa się z Prezesa, wiceprezesów oraz członków Zarządu.
2. Posiedzenia Prezydium Zarządu zwoływane są w miarę potrzeby pomiędzy posiedzeniami Zarządu, nie rzadziej jednak niż raz w miesiącu. W posiedzeniu Zarządu uczestniczy trener koordynator.
3. Prezydium Zarządu odpowiada przed Zarządem za podjęte w jego imieniu decyzje. Ma ono obowiązek przedstawienia sprawozdania z podjętych decyzji na każdym posiedzeniu Zarządu.
4. Posiedzenia Zarządu odbywają się nie rzadziej niż raz na kwartał

Paragraf 29
Do kompetencji Zarządu należy:
1. reprezentowanie Związku na zewnątrz oraz działanie w jego imieniu,
2. wykonywanie uchwał Zjazdu Delegatów,
3. realizowanie wytycznych i zaleceń władz sportowych w zakresie rozwoju i podnoszenia poziomu lekkiej atletyki,
4. zarządzanie majątkiem i funduszami Związku zgodnie z obowiązującymi przepisami,
5. uchwalanie planów działania i planów finansowych Związku,
6. nadzorowanie i ocena działalności członków,
7. uchwalanie przepisów dyscyplinarnych Związku,
8. powoływanie, nadzorowanie i rozwiązywanie komisji problemowych działających na podstawie regulaminów uchwalonych przez Zarząd,
9. podejmowanie uchwał w sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.

Paragraf 30
Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków. W razie równości głosów rozstrzygający jest głos przewodniczącego posiedzenia.

Paragraf 31
W celu realizacji statutowych zadań Związku, Zarząd może powoływać spośród działaczy lekkoatletycznych stałe lub działające czasowo problemowe komisje lub zespoły społeczne jako organy opiniodawcze i doradcze Zarządu.

Komisja rewizyjna
Paragraf 32
1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków; spośród członków komisja wybiera przewodniczącego i zastępcę przewodniczącego.
2. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej 2 razy w roku kontrolę całokształtu działalności Związku, ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowo – gospodarczej pod kątem celowości i gospodarności działań.
3. Komisja Rewizyjna przedkłada Zjazdowi Delegatów sprawozdania oraz posiada prawo stawiania wniosków w przedmiocie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi.
4. Protokoły przeprowadzonych kontroli Komisja Rewizyjna przedkłada Zarządowi i właściwym władzom sportowym.
5. Komisja Rewizyjna ma prawo występowania do Zarządu Związku z wnioskami wynikającymi z ustaleń kontroli oraz żądania wyjaśnień i usunięcia nieprawidłowości.
6. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez niego członek komisji może brać udział w posiedzeniach Zarządu i innych organów Związku z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V Nagrody, wyróżnienia i kary

Paragraf 33
Związek ma prawo nagradzania i wyróżniania zasłużonych dla lekkiej atletyki członków Zarządu, klubów, zawodników, trenerów, działaczy i pracowników Związku oraz występowania o przyznanie im odznaczeń państwowych i wyróżnień.

Paragraf 34
Rodzaje nagród i wyróżnień oraz warunki ich przyznawania określają odpowiednie przepisy władz sportowych i regulaminy Polskiego Związku.

Paragraf 35
Związek ma prawo karania zawodników, trenerów, działaczy i członków zgodnie
z Regulaminem Nagród i Kar uchwalonym przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VI Majątek i fundusze związku

Paragraf 36
Majątek Związku stanowią ruchomości, nieruchomości i fundusze.

Paragraf 37
Na fundusze Związku składają się:
1. składki członków Związku,
2. wpływy z imprez i działalności gospodarczej,
3. dotacje państwowe i samorządów,
4. zapisy i darowizny,
5. inne wpływy.

Paragraf 38
W celu uzupełnienia i powiększenia środków finansowych, niezbędnych do realizacji celów statutowych, Związek może prowadzić działalność gospodarczą w zakresie i na zasadach określonych odpowiednimi przepisami.

Paragraf 39
Do ważności pism dotyczących praw i zobowiązań majątkowych Związku wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa lub wiceprezesa d/s organizacyjnych i sekretarza.

Paragraf 40
Postanowienia Władz Związku zmierzające do uszczuplenia majątku Związku wymagają uchwały Zarządu Związku.

Paragraf 41
Zakres i zasady działalności finansowej Związku określają obowiązujące przepisy.

ROZDZIAŁ VII Zmiany Statutu i rozwiązanie związku

Paragraf 42
Uchwałę w sprawie zmiany statutu Związku lub likwidowanie się Związku podejmuje Zjazd Delegatów większością co najmniej 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy delegatów.

Paragraf 43
Uchwała o rozwiązaniu Związku określa sposób likwidowania i cel na jaki przeznaczony zostanie majątek Związku.

Statut uchwalono na Walnym Zjeździe Sprawozdawczo – Wyborczym w dniu 29.11.2008r.