Historia

4 kwietnia 1947 roku powołano do życia Wrocławski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki. Jego pierwszym prezesem został Józef Strzelecki, wiceprezesami Ochandal i Pawłowski, sekretarzem Świerczyński, członkami zarządu: Genowefa Cejzik – Zimnochowa, Tańska, A. Małecki, Szymański, Stolarski, Boron, Bochański, Rzepka i Jan Skraba. Tak skład pierwszego zarządu przedstawił autor folderu z okazji meczu młodzieżowych reprezentacji Polski i NRD na Stadionie Olimpijskim 8 i 9 lipca 1972 r. Związek w każdym razie działał prężnie doprowadzając do zorganizowania we Wrocławiu dwóch meczów międzyokręgowych z Katowicami I Opolem. Ze znacznie większym rozmachem przeprowadzono kolejne mistrzostwa okręgu, w których po raz pierwszy uczestniczyły lekkoatletki. Odbyły się też pierwsze okręgowe mistrzostwa juniorów.

W dniu 2 września 1996 roku w Sądzie Wojewódzkim we Wrocławiu, w sekcji rejestrowej dokonano wpis Związku jako związek sportowy pod nazwą Wrocławski Związek Lekkiej Atletyki. W marcu 1997 nastąpiła zmiana siedziby Związku, z ulicy Łaciarskiej 4 przeprowadzono się na ulicę Borowską 1-3. W dniu 4 grudnia 1997 roku Wrocławski Okręgowy Związek Lekkiej Atletyki obchodził jubileusz 50-lecia swojej działalności.

W dniu 13 listopada 1998 roku na nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów WrOZLA zmieniono statut Związku. Zmiany związane były z rozszerzeniem terenu działalności po reformie administracyjnej państwa. Jednocześnie zaproszono do współpracy, z głosem stanowiącym, prezesów rozwiązanych Okręgowych Związków Lekkiej Atletyki z byłych województw: jeleniogórskiego, legnickiego i wałbrzyskiego. W pracach Zarządu uczestniczyli: Stanisław Grędziński (prezes OZLA w Wałbrzychu), Marek Przeorski (prezes OZLA w Jeleniej Górze), Robert Pierzchała (prezes OZLA w Legnicy), ponadto Hanna Sikora, pełniąca pod koniec bieżącej kadencji Związku funkcję przewodniczącego OKS. Od tej daty Dolnośląski Związek Lekkiej Atletyki we Wrocławiu jest obecnie wiodącym związkiem lekkiej atletyki na terenie województwa dolnośląskiego. Wypracowany na Zjeździe listopadowym 1998 r. statut w nowej formie organizacyjnej został zatwierdzony w dniu 31 marca 1999 roku przez Sąd Okręgowy we Wrocławiu, I Wydział Cywilny, sekcja rejestrowa.

W dniu 14.12.2001 r. (ze zmianą z dnia 29.05.2002 r.) Sąd Rejestrowy dla Wrocławia – Fabryczna we Wrocławiu dokonał wpisu Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Stowarzyszeń, Innych Organizacji Społecznych i Zawodowych, Fundacji oraz Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej.

Prezesi Dolnośląskiego Związku Lekkiej Atletyki

1947 – 1951 Józef Strzelecki
1957 – 1959 Feliks Malanowski
1959 – 1963 Kazimierz Staniszewski
1963 – 1965 Jan Skraba
1965 – 1972 Feliks Malanowski
1972 – 1976 Czesław Ząbecki
1976 – 1980 Ryszard Kuciapa
1980 – 1987 Ryszard Olejnik
1987 – 1992 Leon Janeczek
1992 – 1995 Paweł Kowalski
1996 – 2000 Paweł Kowalski
2001 – 2004 Paweł Kowalski
2005 – 2008 Urszula Włodarczyk
2009 – 2011 Piotr Rysiukiewicz
2011 – 2012 Marian Dobija
2012 – Zygmunt Worsa