Stypendia sportowe 2014

0

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostępne są informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe. Wnioski wraz z załącznikami (w jednym egzemplarzu) należy składać osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie od 2 stycznia 2014 roku do 31 stycznia 2014 roku w Sekretariacie Departamentu Spraw Społecznych UMWD, 53-238 Wrocław ul. Ostrowskiego 7, pok. 208, I piętro; poniedziałek -piątek w godzinach od 8.00 do 16.00.

Do wniosku należy załączyć:

 • program szkolenia sportowego na dany rok kalendarzowy;
 • potwierdzony za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z KRS lub ewidencji stowarzyszeń wnioskodawcy w przypadku wniosków składanych przez kluby, związki i organizacje pozarządowe działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu;
 • oświadczenie do celów podatkowych i ubezpieczeń;
 • zaświadczenie ze szkoły lub uczelni o pobieraniu nauki;
 • oświadczenie osoby fizycznej która osiągnęła wysokie wyniki sportowe;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu potwierdzającego orzeczenie o niepełnosprawności – dołączają osoby fizyczne niepełnosprawne;
 • potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu o przyznaniu renty – dołączają osoby fizyczne otrzymujące rentę.

W zależności od rodzaju dokumentu podpisy składa:

1) klub, związek, organizacja pozarządowa działające w dziedzinie kultury fizycznej i sportu podpis osoby lub osób upoważnionych do składania oświadczeń woli, zgodnie ze statutem lub innym dokumentem lub rejestrem określającym sposób reprezentacji wraz z pieczątkami imiennymi, a w przypadku ich braku czytelne podpisy oraz pieczątka nagłówkowa wnioskodawcy.

2) osoba fizyczna, która osiągnęła wysokie wyniki sportowe:

w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich do 13 roku życia dokumenty podpisuje rodzic lub opiekun prawny;
w przypadku osób fizycznych niepełnoletnich od 13 do 18 roku życia dokumenty podpisuje osoba fizyczna z rodzicem lub opiekunem prawnym;
w przypadku osób fizycznych pełnoletnich dokumenty podpisuje sama osoba fizyczna.

INFORMACJA DOTYCZĄCA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) informujemy, że:

 • Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora Danych Osobowych, którym jest Marszałek Województwa Dolnośląskiego, z siedzibą we Wrocławiu 50-411, Wybrzeże Słowackiego 12-14, Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.
 • Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji wypłaty przyznanego Pani/Panu stypendium sportowego.
 • Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych są, w przypadku zaistnienia takiej konieczności, ZUS, NFZ oraz odpowiedni co do siedziby Urząd Skarbowy.
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz do ich poprawiania.
 • Podanie Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego danych osobowych jest dobrowolne.
 • Informujemy również, że wypełniając wniosek o przyznanie stypendium sportowego wyraził/a Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z przyznaniem stypendium sportowego zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).A
Udostępnij.

Zostaw komentarz