Dolny Śląsk dla Królowej Sportu

Program Budowy Urządzeń Lekkoatletycznych „Dolny Śląsk dla Królowej Sportu” w 2013r.

Program realizowany jest pod patronatem Polskiego Komitetu Olimpijskiego i Polskiego Związku Lekkiej Atletyki

I. Założenia ogólne:
1. Program zakłada budowę ogrodzonego obiektu lekkoatletycznego składającego się z następujących elementów:

 • bieżnia lekkoatletyczna 4-torowa okólna o obwodzie 200 metrów z nawierzchnią syntetyczną o szerokości toru 1,22 m z 6-torowym odcinkiem bieżni do sprintu o długości 100 m o szerokości toru 1,22 m (120 m ze startem i wybiegiem).
 • skocznia w dal o wymiarach 2,75 x 10 m z rozbiegiem o rozmiarach o dł. 40 m.
 • zagospodarowanie płyty wewnątrz bieżni okólnej przez wykonanie boiska do piłki nożnej o wymiarach ca. 45 x 30 m z trawą naturalną (zakup bramek i piłko chwytów) lub boiska wielofunkcyjnego o wym. 44 x 22 m.

Uwaga:
Powyższe elementy składowe zakresu rzeczowego, a także długość bieżni okólnej, ilość torów na tej bieżni oraz bieżni do sprintu na dystansie 100 m stanowią wymogi minimalne. W uzasadnio-nych przypadkach, gdy w danej miejscowości lub szkole, przy której powstać ma obiekt, prowa-dzone jest szkolenie lekkoatletyczne, dopuszczalna jest budowa bieżni dłuższej, np. 300- lub 400 metrowej i większej ilości torów oraz dodatkowych urządzeń lekkoatletycznych, np. skoczni wzwyż, koła do pchnięcia kulą.

W wyjątkowych sytuacjach, po uzyskaniu akceptacji Wydziału Sportu i Rekreacji UMWD możliwe jest:

 • przeprowadzenie modernizacji lub rozbudowa istniejącego obiektu lekkoatletycznego.
 • wykonanie bieżni do sprintu na dystansie 60 m (wraz z wymaganym wybiegiem), gdy wielkość działki nie pozwala na wykonanie bieżni prostej do sprintu na dystansie. 100 m

Obiekt powinien być ogólnodostępny, a korzystanie z niego nieodpłatne.

2. Lokalizacja
Lokalizacja powinna zapewnić szybką i możliwie najtańszą realizację inwestycji a także umożliwiać naukę i uprawianie sportu jak największej liczbie dzieci i młodzieży pod okiem wykwalifikowanych instruktorów (preferowane lokalizacje przy szkołach i lokalnych ośrodkach sportu). Obiekty powinny być też zlokalizowane w pobliżu szatni i urządzeń sanitarnych.

3. Jakość nawierzchni syntetycznych (poliuretanowych)
Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe powinny być wykonane w technologii typu „natrysk” na podbudowie przepuszczalnej.
Wykonawca nawierzchni poliuretanowej musi przedstawić następujące certyfikaty potwierdzające jakość oferowanej nawierzchni:

 • Certyfikat lub deklaracja zgodności z normą PN-EN 14877:2008, lub aprobata techniczna Instytutu Techniki Budowlanej (ITB), lub rekomendacja techniczna ITB, lub wyniki badań specjalistycznego laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd) potwierdzające parametry oferowanej nawierzchni lub dokument równoważny.
 • Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzona przez jej producenta.
 • Atest PZH lub dokument równoważny dla oferowanej nawierzchni.
 • Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
 • Certyfikat IAAF dla oferowanej nawierzchni

Na wykonaną nawierzchnię poliuretanową wykonawca musi udzielić gwarancji 60 miesięcy.

II. Finansowanie

 • środki Województwa Dolnośląskiego – 50% wartości kosztów kwalifikowanych (bezpośrednio związanych z budową urządzeń lekkoatletycznych), jednak nie więcej niż 300 000.
 • środki własne inwestora – 50%. Udział własny jst może być pokryty poprzez wykonanie prac sposobem gospodarczym lub w ramach robót publicznych. Rozliczenie prac wykonanych w wyżej wymieniony sposób wymaga złożenia kosztorysu powykonawczego, zaakceptowanego przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Dopuszcza się montaż finansowy środków własnych jst i innych środków.

W przypadku, gdy z uwagi na prowadzone w danej miejscowości szkolenie lekkoatletyczne przewiduje się realizację większego zakresu rzeczowego związanego z infrastrukturą lekkoatletyczną niż zakres minimalny opisany w pkt. I.1. (np. zwiększenie długości bieżni okólnej i ilości torów, dodatkowe urządzenia lekkoatletyczne, jak skocznia wzwyż czy koło do pchnięcia kulą) wysokość dofinansowania z budżetu Województwa Dolnośląskiego może się zwiększyć do max. 350 000 zł.

Koszty kwalifikowane:

 • dokumentacja techniczna
 • wykonanie ewentualnych robót rozbiórkowych
 • ewentualna wycinka drzew
 • wykonanie podbudów pod nawierzchnie syntetyczne
 • wykonanie ogrodzenia obiektu
 • wykonanie nawierzchni syntetycznej bieżni i rozbiegu skoczni
 • wykonanie skoczni w dal
 • wykonanie innych urządzeń lekkoatletycznych i zakup ruchomego sprzętu lekkoatletycznego
 • zasiew trawy na powierzchni otoczonej bieżną okólną
 • zakup bramek piłkarskich i piłkochwytów przeznaczonych na boisko piłkarskie otoczone bieżnią
 • wykonanie boiska wielofunkcyjnego
 • badanie jakości wykonanej nawierzchni
 • wykonanie systemu monitoringu
 • koszty nadzoru inwestorskiego
 • tablica informacyjna
 • dojścia i dojazdy w granicach planu zagospodarowania obiektu dotyczące bezpośrednio obiektu, tj. chodniki i drogi dojazdowe.

Koszty niekwalifikowane:

 • ławki, trybuny,
 • zagospodarowanie terenu niezwiązane bezpośrednio z obiektem sportowym
 • wykonanie parkingów
 • wykonanie placu zabaw
 • zakup innego niż lekkoatletycznego ruchomego sprzętu sportowego

III. Założenia organizacyjne
1. Nabór wniosków o dofinansowanie (wzór wniosku do pobrania)
JST zainteresowane udziałem w Programie występuję z wnioskiem o dofinansowanie inwestycji do Marszałka Województwa Dolnośląskiego. Termin składania wniosków na rok 2013: do 31 grudnia 2012 r.

Wymagane załączniki do wniosku:

 • Oświadczenie beneficjenta o zabezpieczeniu w budżecie jednostki samorządu terytorialnego środków finansowych na realizację zadania (oświadczenie podpisane również przez skarbnika jednostki samorządu terytorialnego) lub deklaracja określająca termin przyjęcia stosownej uchwały budżetowej.
 • Dokument określający prawo do dysponowania terenem na cele budowlane związane z przedmiotem inwestycji tj.:

Aktualny odpis z Księgi Wieczystej – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem lub
Wypis z rejestru gruntów z mapą ewidencyjną – oryginał lub kserokopia potwierdzona na zgodność z oryginałem.

2. Po dokonaniu przez Wydział Sportu i Rekreacji UMWD analizy wniosków złożonych przez JST, Zarząd Województwa Dolnośląskiego dokona akceptacji wniosków, biorąc pod uwagę zasadność i celowość proponowanej lokalizacji obiektu.

3. Wykaz JST, którym na realizację Programu zostanie przyznana dotacja z budżetu Województwa Dolnośląskiego, uchwalany zostanie przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego. Planowany termin podjęcia stosownej uchwały przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego: do końca lutego 2013 r.

4. Z JST, których wnioski zostaną zaakceptowane, Zarząd Województwa Dolnośląskiego zawiera porozumienie na udzielenie dotacji na realizację zadania.

5. Dotacja przekazywana będzie na wskazany przez wnioskodawcę rachunek bankowy w terminach zapewniających finansowanie zobowiązań wynikających z realizacji inwestycji lub jako refundacja poniesionych na tę inwestycję nakładów.
6. Zakres rzeczowy zadania objęty dofinansowaniem z budżetu Województwa Dolnośląskiego musi zostać zakończony do 30 listopada 2013 r.
7. Dotacja przyznana z budżetu Województwa Dolnośląskiego musi zostać wykorzystana do 31 grudnia 2013r.

IV. Osoba odpowiedzialna za realizację programu ze strony Wydziału Sportu i Rekreacji Urzędu Marszałkowskiego:
Jerzy Pasieka
tel. 71 770 41 04
e-mail: jerzy.pasieka@dolnyslask.pl