Programy LZS

Od po­nad 60 lat Zrze­sze­nie zaj­mu­je się upo­wszech­nia­niem i udo­stęp­nia­niem róż­nych form kul­tu­ry fi­zycz­nej w śro­do­wi­sku wiej­skim i ma­łych mia­stecz­kach. Róż­no­rod­ność or­ga­ni­zo­wa­nych przez na­sze ogni­wa za­wo­dów spor­to­wych, im­prez re­kre­acyj­nych i tu­ry­stycz­nych w na­tu­ral­ny spo­sób za­chę­ca dzie­ci, mło­dzież i do­ro­słych do ak­tyw­ne­go udzia­łu w spo­rcie, wy­ra­bia po­trze­bę ru­chu, spraw­dze­nie się w ry­wa­li­za­cji, udzia­łu w spor­to­wej za­ba­wie.

Za wy­kład­nię dzia­łań Zrze­sze­nie przyj­mu­je to, że sport jest nie tyl­ko spraw­dzia­nem si­ły fi­zycz­nej, moż­li­wo­ści ludz­kie­go cia­ła, wro­dzo­nych i zdo­by­tych umie­jęt­no­ści, ale rów­no­le­gle jest do­brą szko­łą dzia­łań ze­spo­ło­wych, uczy lo­jal­no­ści w sto­sun­ku do part­ne­ra, uczci­we­go po­stę­po­wa­nia. Jed­nym sło­wem ma tak­że wy­miar spo­łecz­ny.

Dzia­ła­my w trzech ob­sza­rach

  • sport po­wszech­ny
  • sport wy­czy­no­wy
  • tu­ry­sty­ka

W dal­szych za­kład­kach tego menu przed­sta­wia­my na­sze naj­waż­niej­sze im­pre­zy i osią­gnię­cia, któ­re ob­ra­zu­ją na­szą dzia­łal­ność.