Działalność LZS Dolny Śląsk

0

Po­cząt­ki dzia­łań spor­to­wych w la­tach 1945/46 na wsi wro­cław­skiej nie są udo­ku­men­to­wa­ne. Pod­sta­wo­wym źró­dłem in­for­ma­cji są wspo­mnie­nia pio­nie­rów tam­tych cza­sów — na ich pod­sta­wie nie moż­na od­po­wie­dzial­nie stwier­dzić gdzie i kie­dy po­wstał pierw­szy Lu­do­wy Ze­spół Spor­to­wy w daw­nym woj. wro­cław­skim. O pal­mę pierw­szeń­stwa mo­gą się ubie­gać na­stę­pu­ją­ce miej­sco­wo­ści: Żmi­gród, pow. Mi­licz, Su­łów, pow. Mi­licz, Wą­sosz, pow. Gó­ra i Ko­mo­rów, pow. Sy­ców.

Udostępnij.

Zostaw komentarz