Przeglądasz: Programy

LZS
0

Działalność LZS Dolny Śląsk

Po­cząt­ki dzia­łań spor­to­wych w la­tach 1945/46 na wsi wro­cław­skiej nie są udo­ku­men­to­wa­ne. Pod­sta­wo­wym źró­dłem in­for­ma­cji są wspo­mnie­nia…

Programy
0

Stypendia sportowe 2014

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego dostępne są informacje dotyczące przyznawania stypendiów sportowych dla osób…

1 8 9 10