Mutlisport – upowszechnianie kultury fizycznej

0

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami i indywidualnymi predyspozycjami.

Stan zdrowia oraz poziom sprawności fizycznej dzieci i młodzieży w Polsce sukcesywnie ulega pogorszeniu. Wskazują na to wyraźnie wyniki badań naukowych, pomimo dość wysokiej oceny własnego stanu zdrowia wskazywanej przez dzieci i młodzież. Według badań GUS (2009), około 50% dzieci niemal w każdej kategorii wiekowej do 14 roku życia ocenia swój stan zdrowia jako bardzo dobry. Podobne wnioski przynoszą wcześniejsze badania (por. Woynarowska, Mazur, 2000; Supranowicz i wsp., 2002; Maniecka-Bryła, 2004).

Jak wynika z badań Trześniowskiego (1990, 1996), Dobosza (2003) i Przewędy (1996, 2003, 2009), pomimo możliwego do zaobserwowania trendu w zwiększaniu wysokości ciała oraz akceleracji rozwoju, poziom sprawności oraz wydolności fizycznej młodych ludzi stale i systematycznie pogarsza się. Teza ta znajduje potwierdzenie w wielu badaniach (por. m.in. Woynarowska, 2002; TNS OBOP, 2011; Dobosz, 2012 i wcześniejsze).

Do najczęstszych przyczyn pogarszającego się poziomu sprawności fizycznej zaliczono:

niezadawalający poziom zajęć wychowania fizycznego w szkole (55% szkół nie uwzględnia posiadanej infrastruktury oraz możliwości ruchowych, potrzeb zdrowotnych i zainteresowań uczniów; 33% szkół nie organizuje imprez sportowych; 74% szkół – nie prowadzi działań zapobiegających spadkowej tendencji uczestnictwa uczniów w zajęciach wf) (NIK, 2010),
niski poziom zdolności motorycznych (Przewęda, Dobosz, 2003; Przewęda, 2009),
przewagę alternatywnych, niezwiązanych z aktywnością fizyczną form spędzania czasu wolnego.
Z organizacyjnego punktu widzenia, zmniejszanie poziomu sprawności fizycznej spowodowane jest także brakiem atrakcyjnych, systemowych rozwiązań w zakresie upowszechniania sportu, szczególnie przy wykorzystaniu nowopowstałej bazy sportowej.

Wszelkie działania podejmowane przez organy administracji publicznej różnych szczebli powinny być skierowane na szeroko rozumianą poprawę stanu zdrowia dzieci
i młodzieży. Aktywność ta powinna przejawiać się m.in. poprzez podjęcie działań mających na celu upowszechnianie postaw prosportowych, prospołecznych i prozdrowotnych oraz redukcję zachowań patologicznych.

Projekt „MultiSport” jest propozycją rozwiązania systemowego, skierowaną do dzieci i młodzieży – uczniów szkół podstawowych, która ma na celu stworzenie możliwości uczestnictwa w zorganizowanej aktywności fizycznej realizowanej w wielu różnych sportach.

Główne cele i oczekiwane efekty realizacji projektu:
wspieranie rozwoju dzieci i młodzieży poprzez zwiększenie ich aktywności ruchowej prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z nim jakości życia;
upowszechnienie sportu wśród uczniów szkół podstawowych poprzez zwiększenie
liczby dzieci i młodzieży uprawiających różne sporty w ramach pozalekcyjnych
i pozaszkolnych zajęć sportowych;
poprawa i rozwijanie zdolności motorycznych dzieci i młodzieży;
zapoznanie dzieci i młodzieży z różnymi sportami;
stworzenie oraz poprawa warunków i dostępu do uprawiania zorganizowanej aktywności fizycznej, rozwoju talentów oraz zainteresowań sportowych dzieci i młodzieży;
wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do sportu, niezależnie od statusu materialnego rodziców;
profilaktyka i korygowanie wad postawy;
zapobieganie zjawiskom patologii społecznych;
optymalne wykorzystanie terenowej infrastruktury sportowej;
wzrost liczby dzieci i młodzieży uczestniczących w różnych formach aktywności fizycznej;
identyfikacja i rozwijanie talentów sportowych.

II. PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U. Nr 201, poz. 1540, z późn. zm.).
§ 6 pkt 1, 7, 8 rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r.
w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051).

III. WNIOSKODAWCY

Organizacje pozarządowe, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

 

IV. OPIS PROJEKTU

 

Ideą projektu „MultiSport” jest organizacja i prowadzenie systematycznych zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych dla dzieci i młodzieży z klas IV-VI szkół podstawowych. Zajęcia będą prowadzone w różnorodnych, nowoczesnych i atrakcyjnych formach, stymulując aktywność fizyczną uczestników. Dostępna oferta sportów uwzględniać powinna regionalne i lokalne tradycje oraz zakładane w realizacji projektu cele i priorytety. Istotnym założeniem jest również, aby realizowane zajęcia odbywały się na różnych obiektach sportowych, dających możliwość upowszechniania wielu sportów, zachęcając uczestników projektu do wyboru preferowanej formy aktywności fizycznej, zgodnie z zainteresowaniami
i indywidualnymi predyspozycjami.

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje organizowanie i prowadzenie w okresie marzec – grudzień 2014 (z przerwą wakacyjną), systematycznych zajęć sportowych
w wymiarze 3 x w tygodniu dla każdego uczestnika, w 90-minutowych jednostkach szkoleniowych, w grupach 15-20-osobowych.

Zajęcia powinny być prowadzone przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia, zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa. Osoby prowadzące zajęcia nie mogą pobierać dodatkowego wynagrodzenia w ramach innych projektów realizowanych przez Ministerstwo Sportu i Turystyki (dalej zwane „MSiT”).

 

Minister Sportu i Turystyki rekomenduje następującą strukturę realizacji projektu:

blok 1
zajęcia zawierające metodyczne podstawy upowszechniania lekkiej atletyki, gimnastyki i sportów walki, jako ćwiczenia kształtujące podstawowe cechy motoryczne: siłę, szybkość, zwinność, gibkość i wytrzymałość,

blok 2
gry i zabawy ruchowe oraz gry zespołowe m.in.: piłka nożna, piłka ręczna, piłka siatkowa, koszykówka, unihokej,

blok 3
sporty charakterystyczne dla regionu, z lokalnymi tradycjami oraz sporty sezonowe.

 

Jednocześnie Minister Sportu i Turystyki rekomenduje, aby przy realizacji programu sportowego uwzględnić możliwość wykorzystania poradnika metodycznego dedykowanego dla projektu MultiSport, który będzie dostępny w wersji elektronicznej (w formacie PDF)
na stronie internetowej MSiT oraz w Biuletynie Informacji Publicznej MSiT.

 

Główne kryteria realizacji projektu:

projekt „MultiSport” może być realizowany wyłącznie w okresie od dnia 1 marca do dnia 31 grudnia 2014 roku, z przerwą w okresie letnich wakacji;
przedsięwzięcie ma charakter ogólnopolskiego projektu systemowego i powinno być realizowane i koordynowane przez wyłonioną w wyniku procedury otwartego konkursu wniosków organizację pozarządową, oddzielnie na terenie każdego województwa;
uczestnikami przedsięwzięcia mogą być wyłącznie dzieci i młodzież – uczniowie klas IV-VI szkół podstawowych;
liczbę uczestników i liczbę grup ćwiczebnych, sposób rekrutacji oraz szczegółową „mapę” terytorialną (obszar województwa), należy dokładnie określić we wniosku;
do wniosku o dofinansowanie należy dołączyć szczegółowy regulamin i program planowanych do realizacji zajęć,
projekt nie może zakładać pobierania jakichkolwiek opłat od uczestników zajęć sportowych.

Podstawowe zadania wnioskodawcy w zakresie realizacyjnym projektu:

realizacja projektu w pełnym zakresie programowym;
zatrudnienie odpowiedniej kadry szkoleniowej;
wymagane jest, aby wnioskodawca posiadał doświadczenie w realizacji przedsięwzięć
o podobnym charakterze i zasięgu, z udziałem środków publicznych. We wniosku należy
je wymienić oraz szczegółowo scharakteryzować. Do wniosku można załączyć stosowne pisemne rekomendacje i opinie;
prowadzenie bieżącego monitoringu (okresowa sprawozdawczość i ewaluacja), wizytowanie zajęć oraz właściwy nadzór merytoryczny i finansowy nad realizacją projektu.

W uzasadnionych przypadkach, dopuszcza się możliwość dokonania zmiany lub modyfikacji proponowanego powyżej schematu organizacji i dofinansowania projektu ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, zwanego dalej „FRKF”, po dokonaniu stosownych uzgodnień i wyrażeniu zgody przez Ministra Sportu i Turystyki. Szczegółowe warunki realizacji, dofinansowania i rozliczania zadania, będą uregulowane w zawartych pomiędzy Ministrem Sportu i Turystyki a wyłonionymi w ramach powyżej opisanej procedury konkursowej Zleceniobiorcami, umowach.

 

 

VII. TRYB I WARUNKI UBIEGANIA SIĘ O DOFINANSOWANIE

 

Tryb i warunki ubiegania się o dofinansowanie są określone w treści rozporządzenia Ministra Sportu i Turystyki z dnia 23 sierpnia 2010 r. w sprawie dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej (Dz. U. Nr 156, poz. 1051). Zgodnie z § 9 przedmiotowego rozporządzenia udzielenie dofinansowania na realizację zadań polegających na rozwijaniu sportu dzieci i młodzieży, następuje w drodze otwartego konkursu o którym mowa w art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z późn. zm.), z uwzględnieniem przepisów ww. rozporządzenia.
VIII. PRIORYTETY i KRYTERIA STOSOWANE PRZY WYBORZE WNIOSKÓW

Przy naborze wniosków w ramach projektu MultiSport, priorytetowo traktowane będą przedsięwzięcia:

uwzględniające realizację przedsięwzięcia na terenie całego województwa;
w których wykazany będzie udział środków samorządu województwa;
w których wykazany będzie udział środków samorządowych gmin lub powiatów;
promujące aktywność fizyczną dzieci i młodzieży oraz prozdrowotne, społeczne, edukacyjne i wychowawcze wartości sportu;
w których, w trakcie naboru uczestników, zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach z uwzględnieniem uczniów o niskim statusie społecznym;
ukierunkowane na profilaktykę przeciwdziałania agresji, patologiom społecznym i innym zagrożeniom cywilizacyjnym;
w których uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport.

Kryteria stosowane przy wyborze wniosków:
spełnienie wymogów formalnych;
wysokość wkładu środków pochodzących z innych źródeł, w tym udział środków jednostek samorządu terytorialnego oraz funduszy UE;
zgodność zakresu merytorycznego z priorytetami określonymi w ogłoszeniu konkursowym;
cele statutowe wnioskodawcy ukierunkowane na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej, a także odpowiedni zasięg działania oraz stan zasobów kadrowych, rzeczowych i doświadczenie, wskazujące na możliwość prawidłowej realizacji zadania;
znaczenie projektu dla promowania aktywności fizycznej dzieci i młodzieży;
oszczędność i racjonalność kalkulacji kosztów realizacji zadania, z uwzględnieniem wysokości środków własnych;
udział w realizacji zadania wolontariuszy;
innowacyjność, atrakcyjność oraz możliwość adaptowania i upowszechniania projektu w różnych środowiskach;
rzetelność i terminowość rozliczeń oraz efekty uzyskane w wyniku realizacji podobnych zadań w latach poprzednich (o ile zadania były zlecane);
wykazanie stosownego doświadczenia w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze i podobnym zasięgu, przy udziale środków publicznych.
IX. PROCEDURA OCENY ZŁOŻONYCH WNIOSKÓW

Ocena wniosków pod względem formalnym oraz merytorycznym zostanie dokonana przez Komisję Oceniającą, powołaną przez Ministra Sportu i Turystyki. Ocena wniosków nastąpi nie później niż w ciągu 3 miesięcy od terminu złożenia wniosku.

Ostatecznego rozstrzygnięcia konkursu dokona Minister Sportu i Turystyki,
po zapoznaniu się z wynikami prac Komisji Oceniającej, powołanej do opiniowania wniosków konkursowych. Propozycje dofinansowania przygotowane będą z uwzględnieniem, przyjętego dla potrzeb realizacji projektu, algorytmu podziału środków FRKF
dla poszczególnych województw.

Wyniki konkursu zostaną przedstawione na stronie internetowej MSiT: www.msport.gov.pl zakładka Sport/Sport Powszechny / dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo dokonania wyboru tylko jednego realizatora projektu „MultiSport” na terenie województwa, jak również prawo
do nierozstrzygnięcia konkursu dla województwa, z terenu którego nie wpłyną wnioski spełniające priorytety i kryteria określone ramami ogłoszonego konkursu.

Minister Sportu i Turystyki zastrzega sobie prawo do ogłoszenia dodatkowego naboru wniosków w przypadku, gdy środki FRKF przeznaczone na realizację projektu nie zostaną rozdysponowane w całości.

X. UMOWA O DOFINANSOWANIE, REALIZACJA, KONTROLA NAD REALIZACJĄ I ROZLICZENIE ZADANIA

Pozytywnie oceniony wniosek, zaakceptowany przez Komisję Oceniającą, zatwierdzony przez Ministra Sportu i Turystyki, będzie podstawą do podpisania umowy
o dofinansowanie zadania w ramach projektu „MultiSport”. Sposób przekazywania dotacji wskazany będzie w umowie. Zleceniobiorca będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z postanowieniami zawartej umowy. Zmiany zakresu rzeczowo-finansowego zadania w trakcie jego realizacji będą dopuszczalne pod warunkiem, że Zleceniobiorca uprzednio zawiadomi pisemnie Ministra Sportu i Turystyki o okolicznościach uzasadniających proponowane zmiany, a Minister Sportu i Turystyki wyrazi na to zgodę. Zleceniobiorca zobowiązany będzie do poddania się kontroli w trakcie realizacji zadania, a także
po zakończeniu realizacji oraz do złożenia rozliczenia zgodnie z terminem podanym
w umowie. Zobowiązany będzie również, do wykorzystania środków FRKF przyznanych
na realizację zadania, w terminie określonym w umowie.

Nadzór nad realizowanym projektem ze strony Ministra Sportu i Turystyki będzie sprawował właściwy merytorycznie departament, który dokona również oceny realizacji projektu oraz końcowego rozliczenia.

W przypadku pytań, proszę o kontakt z Departamentem Sportu dla Wszystkich (e-mail: ds@msit.gov.pl tel.: (22) 2443 103 fax: (22) 2443 200)

Udostępnij.

Zostaw komentarz